February 23, 2019

בחברות סטארטאפ משקל היזמים והידע שהם מביאים איתם הוא מהותי. בשל כך נפוצים בהסכמי מייסדים והשקעה מנגנונים שבאים להשאיר את המייסדים ואנשי המפתח לתקופה ארוכה.

אולם מנגנונים אלו שבאו להבטיח את הצלחת החברה יוצרים אתגרים בעת מימושם, כאשר בעל מניות עוזב את החברה ומניותיו עוברים לבעל...

February 17, 2019

בחברות גדולות מחלקת כספים הינה הלב הפועם של החברה. מחלקה זו אחראית לתמחור המוצרים באופן הרווחי ביותר, מדידת ביצועי החברה מידי חודש, מעקב אחר חשבון הבנק, הפקת תשלומים לספקים, טיפול באשראי, בדיקת חיובי הספקים, גביה ועוד.

חברה רצינית לא תעלה בדעתה להתנהל ללא סמנכ"ל כספים וצוות ה...

Please reload

חיפוש באתר
להישאר מעודכן
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon