top of page

סוחרים במטבעות דיגיטלים? כך תגנו על עצמכם


אין ספק שהנושא החם בטורים הכלכליים בימינו הוא נושא המטבעות הקריפטוגרפיים ותופעת ה- ICOs

לאור פופולריות ההשקעה במטבעות אלו עולים 2 שאלות הקשורות למועד מימוש ההשקעה:

1. משוכת הבנקים בהקשר להבטי הלבנת הון

2. שאלת החבות כלפי רשויות המס

הבנקים כשומרי הסף

המטבעות הקריפטוגרפים מסווגים על ידי המדינה כפעילות פיננסית בסיכון גבוה להעלמת מס, הלבנת הון ומימון טרור. לאור כך מחוייבים הבנקים לבחון כל עסקה שמקורה במטבעות אלו ואף לדרוש בשעת הצורך מסמכים מבססים הנוגעים למקורות הכסף. במידה ומתעורר חשש כלשהו בקרב פקידי הבנק בנוגע למקורות הכסף או אפילו להקפי פעילות עליהם לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (משרד המשפטים) וכן למנוע או לעכב העברת כספים ללקוח עד לבירור מלא של העניין. מכאן שהצגת מסמכים מבססים אודות מקורות הכסף, סכומי ההעברה ואף זהות הלקוח ומידת ההכרות שלו עם פקידי הבנק יכולים להוות גורם מכריע בהחלטת הבנק להסכים ולנהל חשבון מסוג זה וכן לאפשר את משיכת הכספים לאחר מימוש ההשקעה.

התחנה השניה - רשויות המס בישראל

רשויות המס אינן מכירות במטבעות הדיגיטלים כמטבעות או ניירות ערך אלא כנכסים ולכן עליית ערך של מטבע מסוג זה תמוסה בשיעור הקבוע כמס על רווח הון וזאת במידה ומדובר באדם פרטי. במידה והקפי ואופי המסחר עונים לכדי הגדרת עסק המסחר יסווג כעסק כל דבר ויחולו עליו מע"מ, מס הכנסה ואף ביטוח לאומי במידה והסוחר מוגדר כעוסק מורשה ולא כחברה בע"מ.

עסקים המקבלים תשלום במטבעות דיגיטלים חייבים להוסיף לעסקה מע"מ כחוק. והעמדה בטיוטת רשות המיסים אף אומרת שגם מסחר בין יחידים תושבי ישראל במטבע תחוייב במע"מ כחוק.

סוחרים במטבעות דיגיטלים? כך תגנו על עצמכם

1. יש לשמור תיעוד מלא של כל החומר הנוגע לארנקים הדיגיטלים, מקורות הכסף ששימש לרכישה, אסמכתאות של העברה, מיילים, עמלות וכדומה זאת על מנת לבסס את מקורו של הכסף מול הבנק ומול רשויות אחרות.

2. יש לשמור את כל ההוצאות שקשורות לסחר, עמלות, שכר טרחה של היועצים/ מתווכים, רואה חשבון, הפסדים שנוצרו וכד' היות וכל אלו נחשבים להוצאות המותרות בקיזוז מול הרווח שנוצר במימוש ההשקעה בנכס ובכך להפחית את חבות המס.

3. יש לקבל יעוץ פרטני מרואה חשבון המתמחה בנושא אודות הדיווח הנדרש לרשויות המס בישראל (תוך 30 יום מיום המימוש בטופס יעודי) ואופן הסיווג המיטבי לצורך תכנון מס מקסימלי וזאת על מנת להימנע מחשיפה פלילית מול רשויות המס, המע"מ וביטוח לאומי מחד ומאידך לדווח באופן שימקסם את תכנוני המס וקיזוז הוצאות המוכרות מול הרווח.

מאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מחליף יעוץ מקצועי לגופו של עניין ולגופו של כל סוחר.

ליצירת קשר לצורך התייעצות עם משרדנו בסוגיות מיסוי ביטקוין או מטבעות בלוקציין ניתן לפנות כאן או בטלפון 03-5516407

פוסטים אחרונים
ארכיון
עקבו אחרנו
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Basic Square
bottom of page