העסקת עובדים זרים

העסקת עובדים זרים

חוקים הנוגעים להעסקת עובדים זרים משלבים בין 2 היבטים:

1. האיסור להעסיק עובדים זרים שלא באופן המעוגן בחוק, הטלת קנסות ודרישות לתשלומי פיקדון והיטלים

2. מניעת ניצול של העובדים הזרים על-ידי המעסיקים.

 

לצורך כך יש לוודא עמידה בכללים הבאים:

 • יש להעסיק עובד בעל אישור עבודה בישראל
 • ההתקשרות עם העובד הזר תיעשה בחוזה עבודה בכתב ובשפה שהעובד מבין 
 • היות וחוק ביטוח בריאות ממלכתי אינו חל על עובדים אלו על המעביד לבטח את העובד בביטוח רפואי. את הוצאות הביטוח הרפואי המעסיק רשאי (אך לא חייב) לנכות משכרו של העובד. 
 • על המעביד לנכות מהעובד את כל המיסים והתשלומים ולהעביר לרשויות המס וביטוח לאומי. אין להעסיק עובד זר ללא תלוש ויש לוודא כי תלוש תקין נמסר לידיו מידי חודש.
 • על המעסיק להפריש משכרו של העובד את דמי הפיקדון החלים על העובד והמעביד ולהעבירם לחשבון שמי יעודי כפיקדון על שמו של העובד. פיקדון זה ימסר לו עם עזיבתו את ישראל.

 

 • נקודות זיכוי לעובדים זרים

  נקודות זיכוי לעובדים זרים

  עובד זר אינו זכאי לנקודות זיכוי למעט עובד זר בענף הסיעוד שזכאי ל2.25 נקודות זיכוי.

  עובדת זרה תהיה זכאית לחצי נקודת זיכוי ואם מועסקת סענף הסיעוד תהיה זכאית ל2.75 נקודות זיכוי.

  התנאי לקבל נקודות הזיכוי הוא קיום אשרה ורישיון לעבודה בישראל

  פליטים המוגדרים מסתננים לא יקבלו נקודות זיכוי גם אם קיבלו היתר לעבודה בישראל.

 • ביטוח לאומי והיטל עובדים זרים

  עובדים זרים מבוטחים בשלושה ענפים של ביטוח הלאומי: נפגעי עבודה, פשיטת רגל ואמהות. 

  שיעורי הביטוח הלאומי החלים על עובדים זרים הם כדלקמן:

  • ניכוי מהעובד: על חלק השכר שעד ל-60% מהשכר הממוצע – 0.04%, ועל חלק השכר שמעל למחצית השכר הממוצע – 0.87%.
  • הפרשת המעביד: על חלק השכר שעד ל-60% מהשכר השכר הממוצע – 0.49%, ועל חלק השכר שמעל למחצית השכר הממוצע – 2.34%.

  עובדים זרים אינם מבוטחים בביטוח בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולכן פטורים מניכוי דמי ביטוח בריאות ולכן על המעביד לשים לב כי הוא מבטח אותם בביטוח בריאות פרטי. את עלות הביטוח הוא רשאי לנכות משכרו של העובד.

  היטל החל על הע