top of page
תנאי השירות ללקוחות המשרד

תנאי השירות ללקוחות המשרד

 

 • תנאי השירות

  השירות לעוסקים מורשים וחברות בע"מ כולל:

  * פתיחת התיק בכל רשויות המס והדרכה אישית בהוראות ניהול ספרים החלות על העסק

  *הנהלת חשבונות

  *דיווחי מיסים ותשלום באמצעות הרשאות בנקאיות

  *הפקת תלושי שכר ודוחות פנסיה

  *יצוג שוטף מול רשויות המס 

  *חידוש אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור

  *דוח שנתי 

  השירות לעוסקים פטורים כולל:

  *פתיחת התיק בכל רשויות המס והדרכה אישית בהוראות ניהול ספרים החלות על העסק

  *הגשת דוח שנתי לעוסק פטור

  *טיפול בחידוש אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור

  * על הלקוח חלה האחריות לעקוב אחר הכנסותיו לאורך השנה על מנת לוודא כי הוא אינו עובר את תקרת העוסק הפטור הקבועה בחוק ובמקרה הצורך ליצור קשר עם המשרד על מנת להגיע לעבור הדרכה לעוסק מורשה ולהסב את התיק מפטור למורשה.

  * על הלקוח חלה האחריות לעדכן את ביטוח לאומי בגובה ההכנסות הצפויות לצורך קביעת המקדמות בתיק, לפתוח הוראת קבע לצורך תשלום המקדמות ולעקוב אחר דרישות תשלום ודיווח הנשלחות בתיק. המשרד אינו מטפל בעדכוני מקדמות לעוסקים פטורים בביטוח לאומי.

  משך השירות והזכאות לדוח שנתי

  - שירותי המשרד הינם על בסיס שנתי. סיום התקשרות יעשה בהודעה של חודש מראש.

  - הגשת הדוח השנתי מותנה בתשלום 12 חודשי שירות מלאים והעברת כל החומר לדוח השנתי עד 30.04 בשנה העוקבת. לקוח אשר לא השלים 12 חודשי שירות מלאים או לא העביר את כל החומר הנדרש אינו זכאי לדוח שנתי ו/או להשבת סכום יחסי בגין הדוח השנתי.

  - חומר שיועבר לאחר תאריך הדד ליין 30/4 בשנה העוקבת ו/או כאשר הלקוח אינו נמצא ביצוג בעת הגשת הדוח ו/או כאשר הדוח מכיל נספחים נוספים מעבר לדיווח העסקי השוטף יחוייב בתוספת עלות.

  - הדוח השנתי מוגש בהתאם ללוח הארכות של רשות המיסים, בקשה להקדים את הגשת הדוח לפי לוח זמנים אישי של הלקוח כרוכה בתשלום נוסף.

  - הדוח השנתי יוגש לאחר שהלקוח השלים את העברת כל החומרים המחוייבים להגשת הדוח לפי דרישת המשרד, תשלום עבור הדוח אינו מחייב את הגשת הדוח ככל ולפי שיקול דעת המשרד החומרים שהועברו אינם מלאים/ נכונים/ מאומתים.

  - האחריות המלאה על הכללת מלוא הנתונים בדוח השנתי המוגש והצהרת ההון הינה על הלקוח. למשרד אין כלים לחקור ולדרוש אחר כל פעולותיו העסקיות של הלקוח, נכסיו, התחייבויותיו והכנסותיו החייבות במס בארץ ובעולם. הדוח מוגש בהתאם למצגים שמעביר הלקוח למשרד ועל אחריותו.

  - הגשת הדוח השנתי ע״י המשרד אינה מבטיחה כי הדוח יתקבל ללא עוררין ע״י רשויות המס. ככל ונדרשים בתיק דיוני שומה התשלום בגין טיפול זה במידה וידרש ייגבה בנפרד.

  קליטת חומרי הנהלת החשבונות - ההכנסות וההוצאות המועברות למשרד נקלטות בהנהלת החשבונות כפי שהעביר הלקוח ועל אחריותו. תלושי השכר מופקים בהתאם לנתוני שעות ותעריפי שכר ונסיעות שהעביר הלקוח ועל אחריותו. פלטי הפנסיה מופקים בהתאם למידע שהעביר הלקוח ועל אחריותו. הלקוח מבין ומצהיר שידוע לו כי כל תקבול והכנסה מחוייבת בהפקת חשבונית מס / קבלה ברגע קבלת התקבול ויש להעביר למשרד אך ורק הוצאות השייכות ליצור הכנסה באופן ישיר לפי הוראות ניהול ספרים. למשרד אין כלים לחקור ולדרוש האם הוצאה מסויימת הינה אישית או שייכת לעסק או האם הלקוח הפיק חשבוניות וקבלות מול הכנסותיו. הוצאות אישיות שאינן קשורות ספציפית להליך יצור ההכנסה אינן מוכרות ע"י רשויות המס וכן אי הפקת חשבוניות מס/ קבלה במועד הינה עברה פלילית. הלקוח מצהיר כי כל ההכנסות וההוצאות המועברות למשרד על ידו הינן שלמות מלאות וחוקיות בהתאם להוראות ניהול ספרים אשר הוסברו לו עם קליטתו למשרד. על הלקוח חלה האחריות הבלעדית להכיר את החוקים החלים על עסקו לרבות הוראות ניהול ספרים ודיני עבודה. שירותי הנהלת חשבונות והפקת תלושי שכר אינם כוללים מרכיבים של יעוץ עסקי מיסויי או משפטי.

  הפקת תלושי שכר - נתוני השכר נקלטים בהתאם לנתונים שהעביר בעל העסק ועל אחריותו ולאחר שהתייעץ עם עו"ד לדיני עבודה על כל הבטי השכר/ טופס 101/ ניכויים ופנסיות לפי חוק.

  ניכוי במקור - על הלקוח חלה האחריות הבלעדית לבצע ניכוי מס במקור מתשלומים לספקים עובדים ונותני שירותים וככל וביקש מאת המשרד לבצע תשלומים בשמו חובה עליו לציין מה אחוז הניכוי הנדרש מכל תשלום ולכל ספק. ככל ולא הועברו נתונים אלו לא יבוצע ניכוי במקור או דיווחים על ניכוי במקור שביצע הלקוח ע"י המשרד והאחריות לכך תהיה על הלקוח בלבד.

  תשלומי מיסים - על הלקוח חלה החובה לעקוב אחרי כל המכתבים / דרישות / שומות מס הנשלחות אליו מרשויות המס. רשויות המס אינן שולחות מכתבים למייצג כך שהאחריות בהעברת המידע ותשלומי המס חלים על הלקוח בלעדית. לקוחות אשר פתחו הרשאות בנקאיות רשאים להגיש בקשה בכתב למשרד באמצעות המייל לשלם חוב מס אשר הם נושאים בו באמצעות ההרשאה הבנקאית. על הלקוח לוודא שהתשלום ירד בבנק בפועל.

  קביעת מקדמות ביטוח לאומי - קביעת מקדמות ביטוח לאומי, עדכון מקדמות ביטוח לאומי ופתיחת הוראת קבע לתשלום המקדמות בביטוח לאומי הינה באחריות הלקוח בלבד ועליו לבצע זאת באופן עצמאי מידי רבעון בהתאם לנתוני הכנסות עדכניים. ככל והלקוח מעוניין בסיוע לעדכון המקדמות עבורו עליו לשלוח בקשה כתובה באמצעות המייל ולציין את הסכום אותו הוא מעוניין לעדכן כהכנסה חייבת בביטוח לאומי. ללקוח מוסבר בעת קליטת התיק למשרד כי מקדמות ביטוח לאומי הינן מרכיב קריטי בקביעת הביטוח שלו מול הרשויות למקרה של נכות/ אובדן כושר עבודה/ לידה / מילואים וגמלאות אחרות.

  דרכי העברת החומר למשרד:

  *ע"י אפליקציה - העלאת כל ההוצאות לחשבונית ירוקה או תוכנה דומה. ללקוח הוסבר כי תעוד באפליקציה אינה תחליף לניהול קלסר עם מסמכי מקור וכי במקרה זה חלה על הלקוח האחריות לשמור את כל מסמכי המקור שהועברו למשרד בקלסר מסודר למקרה של ביקורת למשך 8 שנים לפחות.

  *העברה פיזית למשרד (רלוונטי רק לעוסקים מורשים וחברות בע"מ) - העברה של כל החומרים באופן עצמאי או ע"י שליח למשרד / הנחה בתיבת הדואר של המשרד / בפיילת האיסוף  - בהעברה באופן הזה המשרד ינהל עבור הלקוח את קלסר הנהלת החשבונות לפי דרישות החוק. הקלסר יוחזר אחת לתקופה ללקוח ע"י שליח ועל חשבון הלקוח. דמי השליחות יחוייבו מתוך הריטיינר. ללקוח תצא הודעה כשבוע לפני למקרה שיעדיף לאסוף את הקלסר עצמאית או ע"י שליח מטעמו.

  *סריקה של כל חשבוניות ההכנסה וההוצאה למייל אחד מרוכז וסופי בכל מועד דיווח - בבחירה באופציה זו אנו נדפיס את כל החשבוניות (עלות ההדפסה 1 ש"ח + מע"מ לדף) ששלח הלקוח, נקליד את החומר בהנהלת החשבונות וננהל עבור הלקוח קלסר הנהלת חשבונות מסודר. בבחירת אופציה זו על הלקוח חלה החובה לשמור את מסמכי המקור אצלו בתיק תעוד חוץ מסודר למקרה של דרישה מהרשויות למסמכי מקור במשך 8 שנים לפחות.

  שירותים מיוחדים - שירותים שאינם קשורים לטיפול שוטף בתיק העוסק יחוייבו בתעריף נפרד של 500 ש״ח + מע״מ לשעת עבודה ובכללם: פגישות הדרכה ויעוץ, הפקת אישורים להלוואות ומשכנתאות, טיפול בהקמת עסק נוסף, מענקים, דוחות ממשלתיים, תקציבים ,קרנות, הלוואה בערבות המדינה, טופס 6111, נספחי רווחי הון והכנסות נוספות, יעוץ מס, הצהרת הון, יצוג בחקירות מס וכל עניין אחר שאינו בטיפול השוטף והחודשי הרגיל. לוח שעות הטיפול שמנוהל במשרד ומתעד את שעות הטיפול המיוחדות שהושקעו בתיק יחייבו את הלקוח לכל דבר ועניין.

bottom of page