top of page
מסחר מול הרשות הפלסטינית

מסחר מול הרשות הפלסטינית

המסחר הבין אזורי במספרים:

 • המכירות הישראליות לרשות הפלסטינית, שדווחו לרשות המיסים ולמשרד החקלאות בשנת 2102 עמדו על כ-4.61 מיליארד שקלים. סך הקניות הישראליות המדווחות מהרשות הפלסטינית בתקופה זו נאמדו בכ-0.3 מיליארדי שקלים.
 • העודף הישראלי מקוזז חלקית על ידי התמורה לעבודה של עובדים פלסטיניים בישראל (כ-3.4 מיליארדי שקלים), כך שסך העודף הישראלי מקשרי המסחר והתעסוקה עם הרשות הפלסטינית עמד על כ-1.9 מיליארדי שקלים
 • הבטי מיסוי במסחר מול עסקים המצויים בשטחי הרש"פ

  למדינת ישראל הסכמים עם הרשות הפלסטינית אשר מסדירים את יחסי המסחר הבין אזוריים. הרשות הפלסטינית מנהלת רשות מע"מ נפרדת מזו הישראלית, כל צד אחראי לגביית מע"מ באופן עצמאי ושיעורי המע"מ בשני האזורים לא בהכרח זהים.

   

  מסחר בין אזורי בהיבטי המע"מ 

   

  בכל מה שנוגע לדיווחי מע"מ, כל עוסק הרשום בישראל וסוחר גם מול עסקים המצויים בשטחי הרשות הפלסטינית מדווח את המע"מ במועדו וכולל בדיווח את כל העסקאות החודשיות או הדו חודשיות (קניות ומכירות) שנעשו הן עם גופים ישראליים והן עם גופים הרשומים ברשות הפלסטינית.

  כאשר הדו"ח התקופתי כולל בתוכו גם עסקאות עם גופים הרשומים ברש"פ ישנם נהלים נוספים שיש לנקוט. 

   

  הובלת סחורה משטחי הרש"פ לישראל

   

  כאשר סחורה המובלת מעוסקים בשטחי הרש"פ, לעוסקים בישראל המשלוח צריך להיות מלווה בחשבונית מס התחשבנות P מהעוסק הפלסטינאי לעוסק הישראלי מקבל הסחורה. הובלה ללא חשבונית מס התחשבנות (P) מהווה עבירה ועלולה ליצור תפיסה של הסחורה וכלי המשלוח עצמו.

   

  אילו חשבוניות מפיקים הצדדים

   

  בעסקאות בין עסקים משטחי הרשות לעסקים בארץ יונפקו חשבוניות מס מיוחדות אשר נקראות "חשבוניות מס - התחשבנות".

  חשבוניות אלו מודפסות בעברית וערבית ע"ג נייר מיוחד וע"י בית דפוס אחד אשר מסמן אותן במספר סידורי רץ.
  החשבוניות שהודפסו עבור עוסקים הרשומים בישראל יהיו בצבע כחול ולפני המספר הסידורי תופיע האות I ועבור עוסקים הרשומים ברשות הפלסטינית תהיה החשבונית בצבע ירוק ולפני המספר הסידורי תופיע האות P.

   

  כיצד מקבלים את החשבוניות

   

  החשבוניות המיוחדות מסופקות לעוסקים במשרדי מע"מ האזוריים שבהם הם רשומים. 

   

  אופן מילוי החשבונית

  החשבוניות המיוחדות מודפסות במקור ובשלושה העתקים על נייר כימי.

  המקור וההעתק הראשון נמסרים לקונה. שני העתקים נוספים נשארים בידי המוכר.

  בחשבוניות המס המיוחדות יש למלא את כל הפרטים כפי שדרוש בכל חשבונית מס רגילה, אולם יש לשים לב גם: 

  • לציין את שם הקונה ומספר רישומו במע"מ ברשות הפלסטינית.
  • לציין את סכום המע"מ בש"ח במילים ובנוסף לסכום בספרות.
  • הספרות תיכתבנה בצורת כתב הנהוגה בישראל ולא בערבית 
  • במקרה של עסקה הנערכת במט"ח, לציין את הסכומים במט"ח לצד הסכומים בש"ח, ולרשום את שיעור ההמרה במקום במיועד לכך.

   

  חשבוניות ממוחשבות

   

  עסקים רבים עובדים כיום בצורה ממוחשבת ומפיקים חשבוניות דרך תוכנות יעודיות, עסקים אלו יפיקו במחשב חשבונית מס רגילה או תעודת משלוח בה מפורטים כל הפריטים ומחיריהם, ישאירו בידיהם את המקור ויצרפו לו העתק מ"חשבונית מס - התחשבנות", ואילו את ההעתק של החשבונית הממוחשבת יצרפו ל"חשבונית מס - התחשבנות" המקורית שעליה יירשם "בהתאם לפירוט שבצרופה שהוא העתק חשבונית מס ממוחשבת מס'..".

  כך שלכל חשבונית מס ממוחשבת תוצמד חשבונית התחשבנות מתאימה.

   

  ניכוי מס תשומות

   

  עוסק בישראל המבקש לנכות מס תשומות בגין עיסקה שנערכה עם עוסק הרשום ברשות הפלסטינית יוכל לנכות את מע"מ התשומות רק מול חשבונית מיוחדת כפי שתוארה לעיל ולא מול חשבונית רגילה.

  ניכוי מע"מ התשומות יעשה תוך שישה חודשים מיום הוצאת החשבונית. בעת ניכוי מע"מ התשומות ימלא העוסק טופס דווח 878 ובו פרטי החשבונית שניכה וישלח את הטופס בדואר רשום ליחידת הקמר"פ באשדוד.

   

  מה קורה כאשר עסקה מתבטלת או שנוצר שינוי במחיר לאחר הוצאת החשבונית

  ככלל, במערכת הדיווחים מול הרשות אין תעודת זיכוי ולכן לא ניתן להפיק חשבוניות מס זיכוי או חשבוניות מס במינוס. אי לכך במידה וסכום העסקה קטן או הוטל יש לקזז אותה מול החשבונית הבאה אולם בתנאי שסכומה ישאר אחרי הקיזוז חיובי או לחלופין שהעוסק המזוכה יפיק חשבונית מס לעוסק המזכה ובכך יתקזזו סכומי המס.
  אם יש מקרה של ביטול עסקה, החזרת סחורה, הנחה או זיכוי מסוג אחר, יש לנהוג כך:

  • אם קיימים קשרי מסחר שוטפים בין הקונה והמוכר, ניתן לבצע את התיקון (זיכוי) ב"חשבונית מס התחשבנות" העוקבת, תוך ציון כל פרטי הזיכוי, בתנאי שהחשבונית העוקבת תישאר ביתרת חובה גם לאחר התיקון.
  • אם אין חשבונית עוקבת, או שהיתרה לאחר התיקון הופכת להיות יתרת זכות,יש לקבל "חשבונית מס התחשבנות (P)" נגדית מאת העוסק הקונה או מקבל השירות. באופן כזה יתקזזו הסכומים של המס.
  • במקרה שלא ניתן לפעול כאמור לעיל,יש לפנות טלפונית ליח' קמר"פ אשדוד לשם קבלת אישור להוצאת תעודת זיכוי מיוחדת.

   

  לאן שולחים את העתקי חשבוניות ההתחשבנות מול הרשות הפלסטינית?

   

  את העתקי חשבוניות ההתחשבנות מול הרשות יש לשלוח בליווי טופס 878 (קניות מגופים הרשות) ו/או טופס 879 (מכירות לגופים ברשות). את הטפסים יש לשלוח בדואר רשום לקמר"פ - יחידת קישור מע"מ לרשות הפלסטינית שכתובתה: ת.ד 15278 אשדוד מיקוד 77609 

  מספרי הטלפון בקמר"פ אשדוד: 

  08-8510569

  08-8510570

  08-8510568

   

  מאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מחליף יעוץ מקצועי לגופו של עניין.

   

  ליצירת קשר לצורך התייעצות בסוגיות מיסויות עם משרדנו ניתן לפנות כאן

   

   
       
         
 • כתובת וטלפונים קמר"פ

  קמר"פ הינה יחידת קישור מע"מ לרשות הפלסטינית אליה יש לשלוח בדואר רשום טפסי התחשבנות 878 ו/או 879 לצורך דיווח מע"מ 

  כתובת למשלוח הטפסים:

  ת.ד 15278 אשדוד מיקוד 77609

  מספרי נטלפון בקמר"פ אשדוד:

  - 08-8510570 

  - 08-8510568 

  - 08-8510569

   

 • קישורים לטפסים

  טופס 878 - לדיווח על קניות מגופים ברשות (טופס ירוק)

  טופס 879 - לדיווח על מכירות לגופים ברשות (טופס כחול)

bottom of page