top of page
עמותות

עמותות

מוסד ציבורי הינו חבר בני אדם שקיים ופועל למטרה ציבורית ונכסיו והכנסותיו משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד. 

מוסד ציבורי בניגוד לעוסק או חברה פטור ממס על רווחים למעט הכנסות מרווחי הון, ריביות, דיווידנד, הצמדה במקרים מסויימים.

פעילות העמותות מפוקחת על ידי רשם העמותות מכח חוק העמותות תש"ם 1980.

על עמותות חלים חוקים ותקנות מס כדלקמן:

בנוסף לאלו ישנן הרחבות רבות בתקנות, חוזרים, הוראות מקצועיות, פסיקה ועוד.

ראוי לעיין בטיוטת חוזר 09/2015 של רשות המיסים בעניין קוים מנחים להחלת סעיף 64 לפקודת מס הכנסה.

bottom of page