top of page
רשימת מסמכים נדרשים לדוח שנתי 2023

רשימת מסמכים נדרשים לדוח שנתי 2023

לקוחות יקרים

מצ"ב רשימה של המסמכים הנדרשים לצורך הכנה, עריכה והגשה של דו"ח שנתי לעסקכם. אנא שימו לב כי במידה והנכם נשואים (לפי רישומי משרד הפנים) עליכם לצרף גם את נתוני ההכנסות של בן/בת זוגכם לדוח השנתי. את החומרים יש לרכז במייל אחד מרוכז וסופי ולהעביר למשרד עד 30/04/2024. במידה ויש שאלות/ בירורים אנא הרגישו בנוח לפנות אלינו בכל עניין.

 • רשימת חומרים לדוח שנתי

  1.  טופס 106 מכל מקום עבודה בו אתם/בן זוגכם עבדתם כשכירים בשנת המס (כולל חו"ל)
  2. צילום ת"ז + ספח עדכני בו מופיעים נתוני בן/ת הזוג והילדים
  3. טופס 161 במידה וסיימתם עבודה כשכירים במקום עבודה כלשהו בשנת המס 
  4. טופס על ערכי פידיון וניכוי מס במקור במידה ופדיתם קרן פנסיה/השתלמות במהלך השנה
  5. אישור שנתי מביטוח לאומי למס הכנסה על סך התשלומים שהעברתם בשנת המס לביטוח לאומי כעצמאים
  6. אישור שנתי מביטוח לאומי על תקבולים מדמי אבטלה, מילואים, לידה, שמירת הריון וכדומה.
  7. במידה ולקוחות ניכו לכם מס במקור (דהיינו קיזזו מהתשלום המגיע לכם סכום והעבירו למס הכנסה/ ביטוח לאומי) יש לבקש מכל אחד מהלקוחות המנכים "אישור על ניכוי מס במקור" לצורך קיזוז יתרות אלו מחבות המס שלכם.
  8. אישורים מחברת ביטוח/ גמל על הכנסות מקצבאות גמלאות וביטוח
  9. טופס 867 מהבנק (מסחר בני"ע וניכוי במקור)
  10. הכנסות מדיבידנד מחברות בבעלות 
  11. במידה והייתם שותפים בשותפות בשנת המס יש להביא את העניין לידיעת המשרד.
  12. פירוט על הכנסות משכ"ד בארץ ובחו"ל
  13. במידה והיו לכם הכנסות נוספות כגון מכירת נכסים, מניות, אופציות, זכיות ירושות, מלגות, מטבעות דיגיטלים וכדומה יש להביא את העניין לידיעת המשרד לצורך הנחיה בדבר מסמכים נוספים.
  14. ספירת מלאי ליום 31/12/2023 לעסקים מנהלי מלאי
  15. אישור על יתרות כרטיסי אשראי ליום 31/12/2023 לעסקים שסולקים כרטיסי אשראי
  16. פלט כרטיס אשראי עסקי ל 12/2023 שירד בבנק 1/2024
  17. פוליסות של ביטוח עסק, אובדן כושר עבודה, חבות מעסיקים, והפקדה לפנסיה וקרנות השתלמות.
  18. קבלות מקוריות על תרומות שנתנו לעמותות וארגונים
  19. אישורים על נכות, תעודת תואר ראשון/שני, תעודת שחרור, תעודת עולה, תעודת ישוב מזכה בהטבות ואישור תשלום מזונות ילדים.
  20. במידה ויש לכם קרוב נטול יכולת אשר אתם ממנים את שהותו במוסד רפואי או ילד המאובחן כחינוך מיוחד (כולל מקרים מסויימים של ADHD) אנא הביאו את הדבר לידיעת המשרד לצורך הנחיה להבאת מסמכים משלימים.
  21. במידה והדוח לשנת 2022 נערך ע"י רואה חשבון אחר יש לצרף לחומר גם העתק מלא של הדוח לשנת 2022 שהוגש כולל כל הנספחים שנלוו אליו.
  22. חשבונית שכ"ט מקצועי ששולם לרואי חשבון, עורכי דין, סוכני ביטוח אשר העניקו סיוע מקצועי בהכנת וחות ודיווחים הקשורים לדוחות שהוגשו.

  בברכה,

  צוות TheBookeepers 

   

bottom of page