top of page

הבטי מיסוי במימון המונים


בשנים האחרונות הולכת וגוברת המגמה של שימוש יחידים, חברות וגופים ללא כוונת רווח לצורך מימון מיזמים עסקיים וחברתיים בדרך של מימון המונים דרך אתרים כדוגמת הדסטראט , קיקסטרטר Headstart, Kickstater, וכדומה.

לצורת גיוס זו ישנם הבטי מיסוי שכדאי להתייחס אליהם.

ראשית יש להבחין בין 2 סוגי עסקאות שונות:

1. עסקה בה הציבור הרחב מלווה כסף למיזם ואמור לקבל בשלב מסויים את הכסף בחזרה ללא ריבית או עם ריבית נמוכה מריבית הבנקים ("ריבית חברתית")

2. עסקה בה הציבור מעניק את תמיכתו למיזם או עסק על בסיס של רצון טוב או בתמורה למתנה סמלית מהמקבל (מוצר, שירות, הרצאה או פגישה לרוב).


המיסוי החל על עסקאות של הלוואות חברתיות


במסגרת עסקאות אלו הגוף מקבל הלוואה אשר יצטרך להחזיר במלואה מהמלווים אולם ההטבה בצורת הגיוס היא האפשרות להנות מריבית הנמוכה מריבית שוק. התיווך בין הלווים למלווים נעשה על ידי אתר מתווך.

פעילות זו יוצרת הבטי מס הן ברמת הלווים, הן ברמת המלווים והן ברמת האתר המתווך:

במידה וההלוואה מוחזרת למשלם בתוספת ריבית הרי שריבית זו חייבת במס ולכן על מנת לעמוד בתקנות מס הכנסה יש לוודא כי בעת החזר הריבית המלווה או האתר המתווך מבצע ניכוי מס במקור מתשלום הריבית לפני ההעברה למלווה בהתאם לקבוע בתקנות מס הכנסה הקשורות להכנסות מריבית. שיעור המס שיחול על הכנסות הריבית של המלווה תלוי בסוג המלווה (יחיד, עצמאי או חברה בע"מ) וכן באופי הפעילות (עסקת אקראי, הכנסה פאסיבית או הכנסה מעסק). לפי סיווגים אלו ישתנו גם החבויות לעניין מע"מ וביטוח לאומי.

הוצאות הריבית ששילם הלווה יוכרו לו כהוצאה בתנאי והכסף שימש ליצור הכנסה בשנת המס המדוברת.

מבחינת מפעילי האתרים השאלה העיקרית היא שאלת סיווג הפעילות - האתר יכול להיות מסווג כאתר עסקי ומתוך כך הכנסותיו חייבות בשיעורי מס החלים על צורת האיגוד וכן חייבים במע"מ. אלטרנטיבה נוספת היא לסווג את האתר כמוסד כספי ובמקרה זה לא יחול חיוב במע"מ על העסקאות ולא יקוזזו תשומות ויחול עליו מס שכר ומס רווח.


המיסוי החל על עסקאות של מימון המונים


המודל הנוסף בגיוס כספים מהציבור הוא בדרך בה תומכים במוצר או רעיון מעניקים סכום מסויים כתמיכה במוצר או פרוייקט ללא תמורה או בעד תמורה סמלית (מכתב תודה או פגישה אישית) או בעד תמורה מלאה כגון זכות לקבל את המוצר או השירות בעתיד. הכנסות אלו מהוות אצל המקבל (לאחר שיעד הגיוס הושלם ואכן העסקה הושלמה) כהכנסה עסקית החייבת במע"מ ובמס הכנסה ואינה נחשבת לתרומה (למעט אם המקבל הינו ארגון רשמי ללא מטרת רווח) ולכן על אנשים פרטיים חלה החובה לפתוח ספרים ברשויות המע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. לפני פתיחת הספרים כדאי להתייעץ עם רואה חשבון בדבר צורת הדיווח - עוסק מורשה/פטור או עסקת אקראי. מועד ההכרה בהכנסה הוא לפי כללי החשבונאות החלים על העסק (בסיס מזומן/מצטבר). מסכום מע"מ העסקאות ניתן לקזז כמובן את מע"מ התשומות של כל ההוצאות שהוצאו לצורך יצור הכנסה זו באופן ישיר ועקיף. בניגוד להלוואות חברתיות אין חבות במס על ידי המשקיעים זאת כיוון שאת המוצר או השירות הם מקבלים בתמורה לתשלום שהעבירו.


מאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מחליף יעוץ מקצועי לגופו של עניין.

ליצירת קשר לצורך התייעצות בסוגיות מיסויות עם משרדנו ניתן לפנות כאן

פוסטים אחרונים
ארכיון
עקבו אחרנו
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Basic Square
bottom of page