top of page

חדשות ועדכונים בנושאי היטל העסקה ופיקדון בגין עובדים זרים המוגדרים מסתננים


להלן חדשות ועדכונים ב2 נושאים שונים הקשורים להעסקת עובדים המסווגים כ"מסתננים"


1) היטל עובד זר - מס של 20% על שכרם של עובדים זרים שיובאו לארץ כדין ומסתננים.


עסקים מסויימים פרשו (חלקם בעצת רואי החשבון ועורכי הדין שלהם) כי היטל העובדים הזרים לא חל על עובדים המסווגים כמסתננים (לרוב פליטים מאריתראה וסודן) ובכך לא שילמו במשך שנים את המס החל על העסקת עובדים אלו.


בספטמבר 2017 ניתן פסק דין כי מסתננים מוגדרים כעובדים זרים לכל דבר וכי חלה החובה לשלם היטל על שכרם של עובדים אלו. עסקים שלא שילמו את ההיטל במשך השנים נדרשו לשלם אותו באופן מלא על 6 שנים אחורה רטרואקטיבית וכן להוסיף ריבית פיגורים בגין התקופה שלא שולם המס.


רשות המיסים הודיעה שעסקים שיגיעו להסדר החוב עד 01.2018 יקבלו הנחה של 50% על ריבית הפיגורים ויתאפשר להם לפרוס את החוב ל36 תשלומים.


בעקבות הפסיקה בעלי עסקים רבים שלא שילמו את ההיטל מביעים חשש אמיתי מפני קריסה עסקית וכלכלית וממשיכים במאבק ציבורי לשינוי בפסיקה ובחקיקה.


אנו נעדכן בכל שינוי שיחול, אם יחול, בנושא זה.

2) פיקדון בגין עובדים המוגדרים מסתננים

מעבר להיטל על שכרם של עובדים זרים ומסתננים ישנה בנוסף חובה להפריש לפיקדון יעודי ומיוחד לעובדים המוגדרים מסתננים. פיקדון זה יחודי לכל עובד ומיועד להבטיח מתן פיצויים ופנסיה לעובדים וכן עידוד עובדים אלו לעזוב את ישראל שכן הוא נפרע למזומן בעת עזיבת העובד את הארץ.


בניגוד לחובת הפנסיה הרגילה החלה על העסקת עובדים אשר עומדת על 6% חלק העובד ו12.5% חלק המעביד במקרה של מסתננים על המעסיק חלה חובת הפקדה של 36% מהשכר לפיקדון כאשר 16% יחולו על המעסיק ו20% יחולו על העובד.


ההפרשה לפיקדון היא חובה ועליה להיעשות מידי חודש באתר יעודי של רשות האוכלוסין וההגירה. מעסיק שלא יפקיד את כספי הפיקדון לעובד מסתכן בהליכי אכיפה מנהלית ופלילית. יש לשים לב כי מעבר להפקדת הפיקדון יש לבדוק לגבי כל עובד בנפרד כי הלה רשאי לעבוד בישראל שכן הפקדת הפיקדון אינה נותנת חסינות בנושא זה.


יחד עם הנאמר לעיל רשאים שר העבודה והרווחה ושר האוצר בהתייעצויות עם שר הפנים ובאישור וועדת הפנים לקבוע בצו כללי לגבי סוגי עבודה מסויימים או ענפים מסויימים כי חלק המעסיק ירד עד 12.5% (בדומה להפרשה החלה על כל עובד) וכי חלק העובד ירד על 16.5%. למרות שהחלטה עקרונית בדבר הפחתת שיעורי ההפקדה התקבלו על ידי שר האוצר החלטה זו טרם אושרה ולכן שיעורי ההפקדה באתר היעודי עומד עדיין על השיעורים המלאים.


נמשיך במעקב ובעדכונים גם לגבי נושא זה.


בברכה,

סהר אומרני, רו"ח


מאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מחליף יעוץ מקצועי לגופו של עניין ולגופו של כל עסק.

ליצירת קשר לצורך התייעצות עם משרדנו בסוגיות מיסוי של עובדים זרים ופליטים ניתן לפנות כאן או בטלפון 03-5516407
פוסטים אחרונים
ארכיון
עקבו אחרנו
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Basic Square
bottom of page