top of page

הקלות במיסוי מייסדים ואנשי מפתח


בחברות סטארטאפ משקל היזמים והידע שהם מביאים איתם הוא מהותי. בשל כך נפוצים בהסכמי מייסדים והשקעה מנגנונים שבאים להשאיר את המייסדים ואנשי המפתח לתקופה ארוכה.


אולם מנגנונים אלו שבאו להבטיח את הצלחת החברה יוצרים אתגרים בעת מימושם, כאשר בעל מניות עוזב את החברה ומניותיו עוברים לבעלי מניות אחרים או כאשר מתבצע אקזיט והמניות של המייסדים נמכרות.

האתגר נובע משאלת המיסוי בעת המימוש - האם ההכנסה בגין מכירת מניות אשר פעלו עליהם מנגנונים המחייבים את עבודת בעלי המניות בחברה הינה הכנסה פירותית (הנובעת מעבודה וממוסה עד 50% מס) או הכנסה הונית (הממוסה ב25%-30%)?


ביוני 2017 פרסמה רשות המיסים חוזר אשר מטרתו להקל על מכירת מניות מייסדים ואנשי מפתח בחברה ולאפשר תנאים אשר תחתם תסווג עסקת המניות כעסקה הונית ולא פירותית. חוזר רשות המיסים מתייחס ל2 מנגנונים שנפוצים בהסכמי מייסדים והסכמי השקעה:


מנגנון Holdback


כאשר מייסד או איש מפתח מפתח מוכר את מניותיו בחברה לחברה ב' וכחלק מתנאי העסקה ממשיך לעבוד או לנהל את החברה למשך תקופה נוספת אשר במהלכה או בסופה מתקבל התשלום השני על המניות מה דין התשלום השני? האם ימוסה כרווח הון (25% - 30%) או כהכנסת עבודה (לפי מדרגות המס - עד 50%)?


חוזר מס הכנסה 5/2017 מסדיר את נושא המיסוי בגין תמורה נדחית. החוזר קובע כי תמורת Holdback המשולמת עד למחיר המניה תסווג כעסקה הונית בהתמלא התנאים הבאים:

 • מדובר בעסקת מכר של מניות שגם אילולא נמכרו במנגנון הנ"ל העסקה הייתה מסווגת כעסקה הונית.

 • המניות הנמכרות הן מניות רגילות (ולא התחייבויות)

 • המניות הוחזקו לפחות 12 חודשים בידי בעלי המניות טרם מכירתן

 • המניות נמכרות במסגרת מכירת כלל הזכויות בחברה לרבות במסגרת שינויי מבנה

 • שיעור הזכויות שיהיה כפוף למנגנון Holdback אינו עולה על 50% מסך כל הזכויות המוחזקות בידי המייסדים או אנשי המפתח

 • התמורה המשולמת במנגנון Holdback אינה מהווה תגמול נוסף, אלא משולמת כחלק מתמורת עסקת מכירת המניות

 • המייסדים או עובדי המפתח הממשיכים לעבוד בחברה בתקופת הדחיה יתוגמלו עבור עבודה זו בשכר שלא יפחת משכרם טרם מכירת המניות למעט אם פוטרו, התפטרו, נפטרו או סבלו מנכות כלשהי במהלך תקופת הדחיה.

 • החברה הרוכשת את מניות אנשי המפתח תייחס בדוחות המס שלה את תשלום התמורה כתשלום עבור רכישת מניות ולא כהוצאה שוטפת או כתשלום עבור שכר עבודה.

 • אין יחסי קרבה בין החברה הרוכשת ובעלי מניותיה לבעלי המניות ואנשי המפתח המוכרים את מניותיהם.

 • החברה שמניותיה נמכרות לא היתה חברה שקופה לצרכי מס ממועד התאגדותה

 • החברה או המוכרים לא קיבלו החלטה מרשות המסים בנוגע למכירת המניות

המייסדים ידווחו לרשות המיסים בגין המכירה, וישלמו את מלוא המס כולל המס על התמורה הנדחית. במקרה בו התמורה הנדחית לא תתקבל בפועל מסיבה כלשהי יפנו המוכרים לרשות המסים בבקשה לתקן את הדוח ולקבל החזר מס. כמו"כ במידה והתמורה הכוללת תהיה גבוהה מהתמורה ששולמה בפועל, ההפרש בין התמורה ששולמה לתמורה הנקובה תמוסה במס שולי (שכן יראו אותה כתמורה בגין תקופת העבודה של בעלי המניות ולא כתמורה על המניות).


מנגנון Reverse Vesting


כאשר נמכרות מניות של בעל מניות שהיו כפופות למנגנון של רוורס וסטינג Reverse Vesting (מנגנון רוורס ווסטינג מופעל כאשר מספר יזמים מקימים יחד חברה או כאשר מגייסים הון ממשקיע - היזמים או המשקיע רוצים לוודא ששאר השותפים יתרמו מזמנם ומרצם לטובת החברה לכן מוסכם כי במידה ואחד מהם ינטוש את עבודתו יחולטו מניות היסוד שהוקצו לו ויועברו לבעלותם של היזמים האחרים/ לבעלותו של המשקיע) למשל, בעת אקזיט, האם מניות אלו ימוסו כרווח הון או כעסקה פרותית? לפי חוזר מס הכנסה מכירה זו של מניות תיחשב כרווח הון ולא כהכנסה פירותית, בכפוף למילוי התנאים הבאים:

 • הסכמה מראש ובכתב למנגנון Reverse Vesting בעת או סמוך להתאגדות החברה, או שהמנגנון נוצר עקב השקעה מהותית בחברה (של לפחות 5%).

 • במנגנון נקבע שהזכות לרכוש את המניות החלוטות ניתנת אך ורק לחברה או לבעלי מניות הקיימים, כאשר מכירה זו תהיה ללא תמורה או תמורת ערכן הנקוב.

 • המניות אשר כפופות למנגנון הינן מניות רגילות הנושאות זכויות זהות למניות הרגילות האחרות בחברה.

 • אילולא המנגנון, הרווח ממכירת המניות היה נחשב רווח הון.

לאור חוזר זה מתחדד הצורך לקבל יעוץ מיסויי מסודר טרם חתימה על הסכמי מייסדים והשקעה על מנת לוודא הגדרות מתאימות אשר יאפשרו בעתיד למייסדים ואנשי המפתח להנות ממיסוי הוני.מאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מחליף יעוץ מקצועי לגופו של עניין ולגופה של חברה.

ליצירת קשר לצורך התייעצות עם משרדנו בסוגיות מיסוי ניתן לפנות כאן או בטלפון 03-5516407

פוסטים אחרונים
ארכיון
עקבו אחרנו
 • Twitter Social Icon
 • Facebook Basic Square
bottom of page